Regulamin

Regulamin
XXIV Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich 2017

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” mają zastosowanie wobec uczestników Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich, zwanego dalej „Konwentem”, organizowanego w dniach 24-26 listopada 2017 roku w Warszawie.
 2. Organizatorem Konwentu jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417350, zwany dalej „Organizatorem” lub „PSRP”.
 3. Strona internetowa Konwentu znajduje się pod adresem www.konwent.psrp.org.pl.
 4. Uczestnikiem Konwentu może być osoba fizyczna posiadająca status studenta, która spełnia warunki wskazane w § 2 i dokonała kompletnej rejestracji na Konwent, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 5. Uczestnicy Konwentu zostaną zakwaterowani w hotelu wskazanym przez Organizatora,  zwanym dalej „Ośrodkiem”.

 

Warunki uczestnictwa

§2

Warunkiem udziału w Konwencie jest:

1) posiadanie statusu studenta;

2) bycie przewodniczącym samorządu studenckiego uczelni lub delegatem wyznaczonym przez przewodniczącego samorządu studenckiego uczelni lub osobą wydelegowaną przez Przewodniczącego PSRP;

3) wypełnienie i terminowe przesłanie formularza rejestracyjnego;

4) uiszczenie kaucji.

 

Rejestracja Uczestników

§3

 1. Rejestracja na Konwent następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej Formularzem.
 2. W dniach 10 – 17 listopada 2017 roku każda uczelnia może zgłosić maksymalnie sześciu Uczestników.
 3. Jednym z Uczestników każdej uczelni musi być przewodniczący lub członek organu zarządczego samorządu studenckiego tej uczelni.
 4. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem i Ośrodkiem.
 5. Po przesłaniu kompletnego Formularza, Organizator prześle na wskazany przez Uczestnika adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Konwent.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konwent, informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza błędnych danych Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników w celu prawidłowego zorganizowania Konwentu.

 

Opłaty

§4

 1. Opłata za udział w Konwencie wynosi:
  1) w przypadku opcji z noclegiem – 499,00 zł brutto;
  2) w przypadku opcji bez noclegu – 299,00 zł brutto.
 1. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
  1) nocleg,
  2) wyżywienie,
  3) uczestnictwo w zajęciach merytorycznych,
  4) uczestnictwo w Gali ProJuvenes,
  5) materiały konferencyjne.
 2. Koszty przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. Przewodniczący samorządu studenckiego uczelni podpisuje zobowiązanie do zapłaty, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Za termin wniesienia opłaty rozumie się dzień, w którym środki finansowe zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Uczelnię z obowiązku zapłaty Organizator może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bez powtórnego wzywania do zapłaty.

Kaucja

§5

 1. Przy rejestracji w Ośrodku, pobierana jest od Uczestnika kaucja w wysokości 50 zł. W przypadku nieuiszczenia kaucji, Uczestnik nie zostaje zarejestrowany w Ośrodku oraz nie może brać udziału w Konwencie.
 2. Kaucja zostaje zwrócona przy wyrejestrowaniu się z Ośrodka.
 3. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku:
  1) dokonania przez Uczestnika zniszczeń w mieniu Organizatora lub Ośrodka;
  2) braku uczestnictwa w zajęciach merytorycznych;
  3) dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z Konwentu.
 4. W przypadku, gdy wartość zniszczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1, przewyższa wartość kaucji zwrotnej, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowych składników mienia, które zostały zniszczone.

Identyfikacja Uczestników

§6

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przygotowanie identyfikatorów imiennych, na których zostaną zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa uczelni.
 2. Każdemu Uczestnikowi przy rejestracji w Ośrodku zostanie wydany identyfikator upoważniający do wstępu na wszystkie wydarzenia związane z Konwentem.
 3. W trakcie trwania Konwentu Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie Organizatora, ochrony lub innych służb zabezpieczających.
 4. Wydanie nowego identyfikatora, w przypadku jego utraty lub zniszczenia z winy Uczestnika, wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł.

 

Obecność

§7

 1. W trakcie Konwentu Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach merytorycznych przewidzianych w programie Konwentu. Przez zajęcia merytoryczne rozumie się panele dyskusyjne, szkolenia i warsztaty.
 2. Udział w zajęciach merytorycznych Uczestnik potwierdza poprzez osobisty podpis na listach obecności lub w inny sposób określony przez Organizatora.
 3. Listy obecności dostępne są nie dłużej niż przez 15 minut od rozpoczęcia danych zajęć.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany programu Konwentu, w szczególności
  w zakresie tematyki zajęć merytorycznych, o czym poinformuje na stronie internetowej Konwentu.

 

Środki dyscyplinujące

§8

 1. W trakcie trwania Konwentu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora, ochrony lub innych służb zabezpieczających.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji Ośrodka, w tym zasad bezpieczeństwa określonych wewnętrznymi przepisami Ośrodka.
 3. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Konwentu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w ust. 1, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących:
  1) powiadomienie władz uczelni, na której studiuje Uczestnik, o zachowaniu Uczestnika;
  2) powiadomienia właściwych organów ścigania,
  3) niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z Konwentu.
 4. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje Organizator.
 5. Organizator może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.
 6. Uczestnik, w stosunku do którego zastosowano jeden ze środków dyscyplinujących,
  o których mowa w ust. 1, może ponadto zostać ukarany na mocy decyzji Przewodniczącego PSRP zakazem uczestnictwa w innych przedsięwzięciach Organizatora pomimo zgłoszenia swojego udziału i spełniania warunków kwalifikacyjnych.

 

Odpowiedzialność materialna Uczestnika

§9

 1. Uczestnicy ponoszą pełną osobistą odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody wyrządzone zarówno w Ośrodku, jak również na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konwentem.
 2. Podstawą odszkodowania będzie protokół sporządzany przez przedstawiciela podmiotu, któremu została wyrządzona szkoda i Uczestnika przy obecności Organizatora.
 3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Uczestnika protokół podpisze Organizator.
 4. Odszkodowanie zostanie ustalone według stanu na dzień zniszczenia i według ceny na dzień zapłaty.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie podmiotowi, któremu została wyrządzona szkoda, swoich danych niezbędnych do wyegzekwowania należności odszkodowawczych.

 

Odpowiedzialność Organizatora

§10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Konwencie spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konwentu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników Konwentu.

Postanowienia końcowe

§11

 1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Konwentu.